OŚWIADCZENIE WS. PETYCJI

OŚWIADCZENIE WS. PETYCJI W SPRAWIE UTWORZENIA NOWEJ MIEJSKIEJ INSTYTUCJI KULTURY W KRAKOWIE POŚWIĘCONEJ SZTUCE I HISTORII KOBIET

Kraków, 11.04.2022

Szanowni Państwo,

Na najbliżej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie przedłożony projekt uchwały za odrzuceniem przedłożonej przeze mnie w imieniu Muzeum HERstorii Sztuki oraz 1098 osób petycji o utworzenie nowej miejskiej instytucji kultury w Krakowie poświęconej sztuce i historii kobiet. Jakkolwiek rozumiemy trudną sytuację, w jakiej znalazły się publiczne finanse w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę – same jesteśmy aktywnie zaangażowane w udzielanie wsparcia dla osób szukających schronienia w naszym mieście – tak pragniemy zaapelować, by dialog na temat problemów sprzed wojny trwał. Zwracamy się do Radnych Miasta Krakowa o wstrzymanie się od głosu podczas głosowania nad odrzuceniem wspomnianej petycji, na sesji 13.04.2022, pozycja nr 47 w porządku obrad, druk nr 2614.

Petycja została przez nas przedłożona 5.11.2021 na ręce Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Krakowa oraz Przewodniczącej Komisji Kultury jako reprezentantów Rady Miasta Krakowa. Jednocześnie petycję przedstawiłyśmy Prezydentowi Miasta Krakowa i dyrektor podległych mu, zaangażowanych w debatę jednostek. Szybko, 6.12.2021, nadeszła odpowiedź wykluczająca możliwość poniesienia kosztów powołania nowej instytucji, natomiast zapewniająca o wsparciu dla inicjatyw związanych z tematyką historii i sztuki kobiet, także w obrębie działalności istniejących miejskich instytucji kultury.

Petycję skierowałyśmy również do Przewodniczącego Rady Dzielnicy I. Radni Dzielnicy „Stare Miasto” zadecydowali o poparciu naszego postulatu uchwałą ws. utworzenia nowej instytucji miejskiej pn. „Muzeum HERstorii Sztuki” w dniu 16.12.2021. W uzasadnieniu uchwały Nr XLIII/456/2021 czytamy, że prezentowanie zróżnicowanych doświadczeń kobiet odpowiada na potrzebę budowania lokalnej wspólnoty oraz odpowiada na dotychczasowy brak wiedzy nt. kobiet zasłużonych dla historii Krakowa.

Wobec zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, 12.01.2022 otrzymałyśmy pismo z decyzją o przedłużeniu terminu odpowiedzi na petycję do 30.03.2022.

Poprosiłyśmy o możliwość zaprezentowania naszego postulatu na Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. Otrzymałyśmy zaproszenie na posiedzenie 1.03.2022, które zostało odwołane w ostatniej chwili, co w kontekście wojny uznałyśmy za całkowicie zrozumiałe, oczekując zaproszenia na posiedzenie w dalszym terminie. Przyjęłyśmy jednak z zaskoczeniem telefon od jednej z dziennikarek z prośbą o komentarz ws. odrzucenia petycji. Szybko okazało się, że pierwsze doniesienia medialne na temat rzekomego odrzucenia petycji pojawiły się 22.03.2022. Komisja Skarg Wniosków i Petycji zajmowała się naszą sprawą w dniach 9 i 16.03.2022, przygotowując projekt uchwały o odrzucenie petycji przez Radę Miasta Krakowa, co ma dopiero wydarzyć się 13.04.2022. Zaznaczamy, że wszystkie te informacje były dostępne publicznie, jednak dostęp do nich był nieoczywisty.

Dnia 1.04.2022 otrzymałam pismo z dnia 30.03.2022 jedynie nt. przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji do dnia 22.04.2022, z informacją o jej rozpatrzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa oraz konieczności przyjęcia przygotowanej przez nią uchwały przez Radę.

Ponieważ nie wydaje nam się dobrą praktyką, by Media otrzymywały informację o treści uchwały przed zainteresowanymi mieszkankami i mieszkańcami, apelujemy do Radnych Miasta Krakowa o wstrzymanie się od głosu nad rzeczoną uchwałą na sesji w dniu 13.04.2022.

Oczywiście wyrażamy zrozumienie dla trudnych czasów, w którym przyszło nam pracować i debatować wspólnie nad przyszłością Miasta. Działania wzmacniające kobiety teraz muszą obejmować kolejne grupy, szukające w naszym mieście schronienia. Muzeum HERstorii Sztuki zobowiązuje się dalej działać na tym polu w atmosferze otwartości na współpracę, jednocześnie – jako muzeum rozproszone – kontynuując swoją działalność edukacyjną i artystyczną, która dała już efekty w postaci kilkudziesięciu wydarzeń kulturalnych na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy.

Z poważaniem,
Joanna Warchał-Beneschi
Muzeum HERstorii Sztuki