Zgłoszenia

Czas Pozytywistek: konferencja naukowa

„Zaciętość dumy w osamotnieniu”. Marii Konopnickiej w 180 rocznicę urodzin.

Rozpoznania – Idee – Recepcja
Ogólnopolska konferencja naukowa

W 2022 roku będziemy obchodzić 180. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej, jednej
z najwybitniejszych polskich pisarek i czołowej reprezentantki polskiego pozytywizmu. Jubileusz
ten jest chcielibyśmy potraktować nie tylko jako okazję do namysłu nad życiem i twórczością autorki
Obrazków, ale także do dostrzeżenia i spopularyzowania twórczości innych autorek, które miały
swój wkład w rozwój polskiej literatury XIX wieku. Na konferencji chcielibyśmy stworzyć
przestrzeń debaty otwartej na nowatorskie interpretacje zarówno kanonicznych, jak i mniej znanych
utworów: skoncentrowane wokół tradycji i herstorii, wykorzystujące narzędzia oferowane przez
ekokrytykę czy krytykę feministyczną. Nasze zaproszenie kierujemy przede wszystkim do młodego
pokolenia pokolenie badaczy i miłośników literatury polskiej (studentów, doktorantów i młodszych
pracowników naukowych), reprezentantów ośrodków naukowych z całej Polski, których
zainteresowania i profile badawcze koncentrują się wokół biografii, twórczości literackiej,
działalności publicystycznej dziewiętnastowiecznych artystek pióra oraz współczesnej recepcji.
Wyrażamy nadzieję, że referaty i głosy w dyskusji przyczynią się do odkrycia na nowo wartości
znanych, choćby ze szkolnej lektury, utworów, a także pozwolą przypomnieć wiele niesłusznie
zapomnianych postaci XIX-wiecznej literatury.

Nieustannie będzie nam także towarzyszyło pytanie o aktualność stawianych przez ówczesne
pisarki problemów, a także o to, które z nich i dlaczego mogłyby stać się inspiracją dla młodych
ludzi żyjących współcześnie. Konferencja, wpisując się w całość działań prowadzonych przez
Muzeum HERstorii Sztuki, ma na celu popularyzację trwałych osiągnięć pozytywistycznych
działaczek społecznych wśród szerokiej publiczności.

Proponowane zagadnienia:

 • twórczość polskich pozytywistek dawniej i dziś: recepcja, aktualność myśli;
 • pozytywistki w polskiej szkole: dawne problemy, nowe rozwiązania
 • ewolucja form prozatorskich i poetyckich, konwencje literackie stosowane przez pisarki
 • pozytywistyczne w kontekście historycznoliterackim i społecznym;
 • obrazy kobiet w literaturze pozytywizmu; psychologizacja postaci kobiet w prozie XIX-
 • wiecznej;
 • kobiety-emancypantki, kobiety demoniczne – wpływowe osobowości polskiej literatury XIX
 • wieku;
 • dziedziczony talent – ojcowie-pisarze i córki-pisarki;
 • rodzaje i rola kobiecej narracji w publicystyce epoki pozytywizmu;
 • ciało i cielesność w twórczości pozytywistek;
 • przemoc wobec kobiet ukazana w prozie i dramacie XIX wieku;
 • biografia Marii Konopnickiej we współczesnej polskiej kulturze: (re)interpretacje;
 • szkolna recepcja literatury pozytywizmu i skuteczne sposoby realizacji kanonu lektur
 • w toku nauczania;
 • pozytywizm polski w popkulturze;
 • dziedzictwo pozytywizmu, osiągnięcia emancypantek.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22.04.2022 w Krakowie, w Instytucie Filologii Polskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z uwagi na sytuację pandemiczną przewidujemy możliwość zdalnego przeprowadzenia konferencji w celu dostosowania się do wymogów sanitarnych. Powiadomienie o takiej decyzji pojawiłoby się najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem.

Abstrakty powinny liczyć nie więcej niż 400 słów. Wymagane podczas rejestracji będą następujące
dane: imię, nazwisko, afiliacja, dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu). Prosimy
o przesyłanie zgłoszeń do 6 lutego 2022 na adres: pozytywistki@gmail.com.